Fler frågor & Svar

Vad är ett godkänt avlopp?

Ska du anlägga ett enskilt avlopp kan det kännas som en djungel av regler att ta hänsyn till för att det ska bli godkänt.

Med enskilt avlopp menas vanligtvis en anläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Avloppet är anslutet från ett upp till fem hushåll. Det är svårt att säga exakt vilka krav som kommer ställas på just din avloppsanläggning, eftersom varje ärende prövas för sig. Kraven ska balanseras efter de lokala förutsättningarna, riskerna för utsläpp och vägas mot kostnaderna.

I slutändan är det du som ägare som ansvarar för att utsläppet inte orsakar olägenhet för människor och miljö. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Du behöver ett tillstånd för ditt enskilda avlopp

För att ditt enskilda avlopp ska bli godkänt behöver det uppfylla vissa krav från miljökontoret i din kommun samt lagstiftningar som t.ex. Miljöbalken (1998:808) och Plan- och bygglagen (2010:900). Att anlägga ett nytt enskilt avlopp med vattentoalett kräver därför tillstånd från miljökontoret i din kommun. Eftersom alla anläggningar har unika förutsättningar bör du alltid kontakta kommunen som har lokal kunskap om området.

 

Regler och krav – hygienisk säkerhet och kontroll av funktion

Generellt behöver du tänka på följande krav för enskilda avlopp:

  • Hygienisk säkerhet: Du får inte förorena lokal vattentäkt och riskera att sprida sjukdomar
  • Skydd av miljön: Avloppet får inte släppa ut fosfor som kan bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. Idag klarar de flesta tekniker för avloppsrening av att reducera syreförbrukande ämnen (BOD7).
  • Krav på kretslopp: Ditt avlopp ska uppfylla kraven för kretsloppsanpassning för att samhället ska bli långsiktig hållbart
  • Krav på kontroll av anläggningens funktion: Din avloppsanläggning ska ha en provpunkt där du kan ta prover på utgående vatten. Detta för att säkerställa att din anläggning fungerar som den ska. Detta krav gäller främst när du söker tillstånd som bygger på funktionskrav.

 

Är du osäker på om ditt enskilda avlopp uppfyller kraven?

Funderar du på om ditt nuvarande enskilda avlopp uppfyller alla krav, eller har du byggt ett helt nytt? Beställ besiktning från en avloppsfirma för att vara på den säkra sidan. Hos Jets hittar du innovativa avloppssystem såsom vakuumtoaletter och minireningsverk. Vi har stor kunskap om avlopp och finns alltid till hands om du har frågor.